logo

 

System nadzoru okołoporodowego Monako

Sytem Monako - Wielostanowiskowy System Nadzoru Położniczego

Nadzór wielostanowiskowy

System centralnego nadzoru położniczego Monako umożliwia kompleksową opiekę nad nienarodzonym dzieckiem. Dynamiczna prezentacja krzywych KTG rejestrowanych równocześnie u wielu pacjentek oraz ich obiektywna i powtarzalna automatyczna analiza wspomagają personel medyczny i zwiększają efektywność procesu monitorowania. Wyniki prowadzonej na bieżąco analizy są natychmiast dostępne do interpretacji klinicznej, pozwalając na wczesne wykrywanie wewnątrzmacicznego zagrożenia płodu.

Rozwiązanie modułowe

Opracowana modułowa architektura systemu pozwala na dostosowanie go do potrzeb każdego ośrodka medycznego. System może być rozbudowywany przez dodawanie kolejnych stacji monitorujących, w rezultacie umożliwiając współpracę z dowolną liczbą kardiotokografów. Zapisy z wszystkich stacji monitorujących i informacje wprowadzane przez obsługę są przesyłane do wspólnej bazy danych poprzez lokalną sieć komputerową szpitala. W bardziej rozbudowanych systemach możliwe jest podłączenie do sieci komputerowej dodatkowych stanowisk roboczych, zapewniających niezależny dostęp do bazy danych w celu uzupełniania dokumentacji położniczej czy drukowania raportów.

Stacje monitorujące

Każda stacja monitorująca pozwala na podłączenie do 16 kardiotokografów i jednoczesne wyświetlanie rejestrowanych przez nie sygnałów. Pozwala to jednej osobie skutecznie nadzorować wiele pacjentek, zapewniając tym samym maksymalną efektywność i wysoki standard opieki.

Wizualizacja krzywych

Niezwykle ważne jest, aby graficzne formy ekranów nie wymagały od lekarza zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, a przede wszystkim nie wpływały na wynik interpretacji kardiotokogramu. Dlatego skale wyświetlanych krzywych KTG zostały dobrane tak, by wizualnie odpowiadały zapisom drukowanym na papierze rejestratora kardiotokografu. Prędkość przesuwu krzywych na ekranie może być dostosowana do preferencji osoby nadzorującej monitorowanie przez wybór jednej z trzech wartości (1, 2 lub 3 cm/min).

Prezentacja wyników analizy

Analiza kardiotokogramu prowadzona jest w czasie rzeczywistym, umożliwiając prezentację wyników równolegle z postępem monitorowania. Wyniki analizy prezentowane są graficznie, w postaci czytelnych znaczników nanoszonych bezpośrednio na krzywe KTG oraz w formie zestawień liczbowych zawierających podstawowe parametry rytmu serca i liczbę wykrytych w zapisie zjawisk wraz z ich szczegółowym opisem.

Analiza sygnałów kardiotokograficznych obejmuje:

 • wyznaczanie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu;
 • wykrywanie okresów bradykardii i tachykardii z rozróżnieniem na ciężką i umiarkowaną;
 • rozpoznawanie akceleracji i deceleracji oraz pomiar ich amplitudy, czasu trwania i powierzchni;
 • ocena zmienności w ujęciu długo- i krótkoterminowym;
 • identyfikacja wystąpień skurczów macicy wraz z podaniem parametrów szczegółowych;
 • śledzenie aktywności ruchowej płodu oraz pomiar częstości ruchów;
 • wyznaczanie procentowego udziału typów oscylacji: milczącej, zawężonej, falującej i skaczącej.

System Monako

W zależności od liczby aparatów KTG przyłączonych do stacji monitorującej, ekran przeglądu składa się z 1, 2, 4, 9 lub 16 okien. Każde z okien może zostać przełączone w tryb pełnoekranowy, który umożliwia przeglądanie wyników analizy (przedstawionych graficznie i w postaci zestawień liczbowych), zmianę prędkości przesuwania, a także drukowanie krzywych.

Test niestresowy (NST)

System umożliwia przeprowadzenie oceny dobrostanu płodu za pomocą automatycznej procedury standardowego testu niestresowego. Kryteria testu mogą być definiowane przez administratora systemu, pozwalając na dostosowanie ich do aktualnych potrzeb szpitala. Po upływie ustalonego czasu sygnalizowane jest zakończenie testu wraz z jego oceną: "Reaktywny", "Niereaktywny" lub "Zła jakość sygnału". Ponadto możliwy jest wgląd w wartości szczegółowe parametrów, a w przypadku wyniku innego niż "Reaktywny" system proponuje powtórzenie testu.

System Monako

 1. Krzywa częstości uderzeń serca płodu (FHR),
 2. Linia podstawowa sygnału FHR, obrazująca zmiany podstawowej częstości serca płodu w czasie.
 3. Diagram parametrów zmienności FHR. Do wyboru diagramy:
  • oscylacji,
  • zmienności krótkoterminowej,
  • zmienności długoterminowej,
  •  okresów wysokiej i niskiej zmienności,
 4. Znaczniki wystąpień akceleracji / deceleracji. Pionową kreską zaznaczany jest szczyt zjawiska.
 5. Krzywa aktywności skurczowej macicy (UC)
 6. Znaczniki aktywności ruchowej płodu postrzegane przez pacjentkę i wykrywane automatycznie.
 7. Znaczniki wystąpień skurczów wskazujące ich czas trwania i położenie szczytu.

Alarmowanie

Wykrycie sytuacji alarmowej sygnalizowane jest za pomocą sygnału dźwiękowego oraz migającego na ekranie znacznika. W ten sposób personel jest natychmiast informowany o tym, która z pacjentek wymaga szczególnego nadzoru, co w przypadku rzeczywistego zagrożenia pozwala na szybką reakcję. Wartości progowe parametrów zapisu, których przekroczenie generuje alarm, mogą być dowolnie ustawiane przez uprawnioną osobę.

Przykładowe sytuacje alarmowe:

 • przedłużający się brak sygnału rejestrowanego przez kardiotokograf,
 • wystąpienie ciężkiej bradykardii lub tachykardii,
 • długotrwała oscylacja milcząca,
 • przedłużający się skurcz mięśni macicy.

Archiwum systemu

Archiwum systemu dokumentuje całą historię przebiegu ciąży, od pierwszej wizyty pacjentki do porodu. Obszerna i łatwo dostępna baza pacjentek nie tylko ułatwia opiekę nad ciężarnymi i sporządzanie dokumentacji położniczej, ale też stanowi bazę dla analiz statystycznych i badań naukowych. Archiwum zawiera informacje dotyczące:

 • pacjentki (historię położniczą, przebieg porodu, opis noworodka),
 • zapisów sesji monitorowania (kardiotokogramy pacjentek, liczbowe wyniki ilościowej analizy, opisy okoliczności towarzyszących monitorowaniu oraz komentarze do zdarzeń zaistniałych w trakcie monitorowania).

W razie potrzeby system umożliwia szybki dostęp do wszystkich archiwalnych zapisów pacjentki w trakcie jej monitorowania.

System Nadzoru Monako

Dla wygodnej interpretacji zapisów archiwalnych oprócz standardowych skal (1, 2 i 3 cm/min) dostępny jest ekran trendu, przedstawiający zapis z jednej godziny monitorowania. Pozwala on na globalną ocenę zapisu i określenie rozkładu wystąpień poszczególnych zdarzeń. Jest to szczególnie istotne w przypadku wielogodzinnych zapisów śródporodowych.

Dane techniczne:

 • współpraca z większością znanych na polskim rynku kardiotokografów (m.in. firmy Hewlett-Packard, Agilent Technologies, Philips, Oxford-Sonicaid, General Electric Corometrics, Huntleigh, Toitu),
 • równoczesne monitorowanie wielu pacjentek,
 • automatyczna analiza wszystkich rejestrowanych zapisów,
 • monitorowanie parametrów matki (ciśnienie, wysycenie krwi tlenem i tętno) rejestrowanych opcjonalnie przez kardiotokograf,
 • możliwość przyłączenia do systemu pulsoksymetru płodowego (m.in. Nellcor N-400E),
 • monitorowanie ciąży bliźniaczej,
 • interfejs użytkownika oraz formularze z wynikami analizy w języku polskim,
 • możliwość współpracy z nieinwazyjnym elektrokardiografem płodowym (m.in. Komporel).

Podstawowe zalety systemu Monako:

 • zapewnienie powtarzalności i obiektywności oceny poprzez automatyczną analizę zapisu prowadzoną zgodnie z wytycznymi FIGO,
 • ułatwienie interpretacji zapisu dzięki jawnym, wyświetlanym na bieżąco, wynikom analizy oraz sygnalizacji wykrytych przez system nieprawidłowości i sytuacji alarmowych,
 • poprawa efektywności pracy lekarza i położnej poprzez równoczesne monitorowanie i prezentację zapisów kilku pacjentek na jednym ekranie monitora,
 • udogodnienia w sporządzaniu dokumentacji do celów formalno-prawnych oraz badań naukowych,
 • analiza porównawcza pomiędzy ilościowymi parametrami kardiotokogramu a wynikami innych badań biofizycznych czy biochemicznych płodu,
 • śledzenie nawet niewielkich zmian występujących w kolejnych kardiotokogramach w oparciu o wyznaczone wskaźniki liczbowe, opisujące tendencje zmian.

ITAM-SYSTEM
Roosevelta 118
41-800 Zabrze
tel: 32 276-30-56
fax: 32 275-70-97
e-mail: office@itam-system.com

Copyright © 2024, ITAM-SYSTEM