logo

 

System nadzoru Monako Saturno

Rozbudowa Systemu o Opcję Monitorowania Saturacji Tlenem Noworodków

Pulsoksymetria jest metodą pozwalającą na ciągły i nieinwazyjny pomiar wysycenia tlenem krwi tętniczej. Pulsoksymetry należą do podstawowej aparatury stosowanej na oddziałach noworodkowych, niezbędnych w trakcie intensywnej opieki wcześniaków.

Ciągła obserwacja wskazań każdego z aparatów oraz reagowanie na zaistniałe, aczkolwiek często przypadkowe i szybko zanikające, sytuacje alarmowe jest uciążliwa. Rozproszenie aparatury monitorującej uniemożliwia podjęcie szybkich i trafnych decyzji w przypadku równoczesnego wystąpienia sytuacji alarmowych na kilku stanowiskach. W Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu opracowano System Monako Saturno do centralnego nadzoru saturacji tlenem noworodków. Wprowadzenie systemu zmniejsza do minimum ryzyko niewykrycia zagrożeń istotnych dla zdrowia i życia pacjenta, a ponadto zmniejsza obciążenie personelu rutynowymi czynnościami. Dzięki temu oddział staje się postrzegany jako przyjazny dla dziecka i matki.

Podstawową funkcją systemu Monako-Saturno jest monitorowanie zagrożeń zdrowia i życia noworodków. System realizuje wszystkie funkcje dostępne w tradycyjnym pulsoksymetrze, przy czym obserwacja mierzonego poziomu saturacji i pulsu jest możliwa z centralnego komputera nadzorującego. Ekran został zaprojektowany, w taki sposób aby sytuacje alarmowe były rozpoznane natychmiast. Uwzględniając przyzwyczajenie personelu odnośnie wyglądu i kolorystyki danych prezentowanych przez aparaty przyłóżkowe, zastosowano identyczne rozmieszczenie i format informacji wyświetlanych na ekranie komputera. Krzywa pletyzmograficzna oraz trend zmian saturacji i pulsu zachowują proporcje i zakresy jak te prezentowane w aparacie. Wartości progów alarmowych mogą być

System Monako Saturno

Centralny ekran Systemu w trakcie monitorowania 24 stanowisk. Przedstawia miniatury ekranów poszczególnych pulsoksymetrów, część okien prezentuje przesuwające się pletyzmogramy a część trendy zmian mierzonych parametrów.

Wszystkie monitorowane sygnały wraz z rozpoznanymi stanami zagrożenia są zapamiętywane. Istnieje możliwość wyświetlenia lub wydrukowania zarejestrowanych sygnałów dla dowolnego stanowiska i dla dowolnego przedziału czasu. System umożliwia wprowadzenia podstawowych danych osobowych monitorowanego noworodka na każdym ze stanowisk. Sposób prezentacji danych spełnia wymogi norm medycznych.

Prosta obsługa systemu jest jego podstawową zaletą. Wszystkie możliwe ustawienia zostały umieszczone w jednym oknie dialogowym. Funkcje poszczególnych pulsoksymetrów wywoływane są przy pomocy menu kontekstowego.

System Monako Saturno

Ustalanie progów alarmowania oraz sposobu prezentacji trendu.

Przekroczenie progów alarmowych na poszczególnych stanowiskach sygnalizowane jest akustycznie i wizualnie. Dla uproszczenia, wprowadzono możliwość wcześniejszego zdefiniowania zestawów progów np. zestaw standardowy lub zestaw dla noworodków, którym podawany jest tlen.

System Monako Saturno

Historia zmian monitorowanych wielkości w wybranym przedziale czasu i skali.

Używanie gotowych zestawów upraszcza dostosowanie kryteriów alarmowania do danego przypadku. Oprócz tak zwanych alarmów krytycznych, system sygnalizuje alarmy techniczne. Są to alarmy zgłaszane przez aparaty przyłóżkowe np. nieprawidłowe założenie czujnika.

Długoterminowa i szczegółowa analiza zachodzących zdarzeń jest podstawą przedstawienia poprawnej diagnozy. System umożliwia wgląd w dowolny fragment zarejestrowanych zdarzeń. W trakcie monitorowania, w sposób ciągły, zapamiętywane są wartości mierzonych parametrów dla każdego ze stanowisk. Pozwala to na retrospektywną analizę trendu zmian mierzonych parametrów dla wybranego stanowiska, z dowolnego przedziału czasu w poprzednim dniu lub tygodniu. Przeglądanie i wydruk zarejestrowanych trendów są pomocne zarówno dla celów naukowo-badawczych jak i formalno-prawnych.

System umożliwia stworzenie w ramach oddziału, centralnego punktu nadzoru nad salą lub grupą sal wyposażonych w pulsoksymetry. W skład systemu wchodzi komputer oraz zestaw torów transmisyjnych. Układy pośredniczące zapewniają izolację optyczną zapewniając całkowitą separację aparatów od komputera, a tym samym zapewnia pełne bezpieczeństwo zarówno dla pacjenta jak i aparatów w przypadku awarii komputera.

System Monako-Saturno, zgodnie z wymogami stawianymi medycznym systemom nadzoru, zapewnia ciągłe i całodobowe monitorowanie również w przypadku wystąpienia chwilowych braków zasilania. Pulsoksymetry są fabrycznie wyposażone w awaryjne zasilanie bateryjne. Natomiast centralne stanowisko monitorowania podłączone jest do dodatkowego zasilacza zapewniającego podtrzymanie napięcia w przypadku przerw w zasilaniu sieciowym.

System spełnia wymogi zabezpieczenia przed utratą danych archiwalnych w wyniku awarii sprzętu czy też jego niewłaściwej obsługi. Podstawowym środkiem jest równoczesny, dublowany zapis rejestrowanych danych na niezależnych dyskach komputera. Ponadto, istnieje możliwość tworzenia okresowych kopii bazy danych na zewnętrznych, specjalistycznych nośnikach typu dyski magnetooptyczne.

 


ITAM-SYSTEM
Roosevelta 118
41-800 Zabrze
tel: 32 276-30-56
fax: 32 275-70-97
e-mail: office@itam-system.com

Copyright © 2024, ITAM-SYSTEM